วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน เดิม เป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  โดยแต่เดิมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2564 ได้มีการควบรวมหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร จนปัจจุบัน เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรมีความมุ่งมั่นตั้งในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะด้านการปฏิบัติ ทั้งในด้านการเกษตร และการจัดการ โดยอาศัยการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา