หลักสูตร การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยมีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศไทย อันเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่ถือเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของโลก แต่ยังคงประสบปัญหาราคาผลผลิตที่มีความผันผวน เกษตรกรไม่มีความมั่นคงทางรายได้ เกิดการอพยพ ย้ายถิ่นฐาน เพื่อหางานทำในเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ส่งผลถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว การสูญหายของวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าการจัดการทรัพยากรเกษตรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรอย่างมั่นคง โดยอาศัยการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลให้กับทรัพยากรการเกษตรและ สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถสัมผัส ถึงแก่นของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทางการเกษตรได้อย่างแท้จริง
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวมุ่งพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก เน้นการผลิตบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ให้มีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่ขาดแคลนในภาคการเกษตร และพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่กำกับดูแล ประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการจัดตารางเรียน ตารางสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ