ปรัชญา

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนานักศึกษาให้สามารถจัดการทรัพยากรกรเกษตรโดยอาศัยการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ นำไปสู่ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น