ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการเกษตรและทรัพยากรเกษตร โดยยึดหลักการ บูรณาการแนวคิดด้านคุณค่าการเกษตรเป็นฐานสู่การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร ธุรกิจการเกษตร และ ภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการจัดการ