วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page2มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page3มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page4มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page5มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page6มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page7มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page8มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page9มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page10มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page11มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page12มคอ2 ตดเฉพาะจกทท. Page13