07

 

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวรหัส 54-58 ทุกคนตอบแบบสอบถาม เรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ดังลิงค์ด้านล่าง

แบบสอบถาม :  http://goo.gl/forms/B5IRZ1CE3DDyblvv2

สื่อมัลติมีเดีย