08

 

สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยจัดโครงการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเกษตร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัยภูเก็ต รายละเอียดดังเอกสารแนบ ด้านล่าง

สื่อมัลติมีเดีย