วันที่ 6 ตุลาคม 2564 อาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน #วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เร่งขับเคลื่อนมาตรฐาน SHA Plus + ให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 15 ชุมชน ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะทำงานแผนงานวัฒนธรรมสร้างสุข การท่องเที่ยวปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) และสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ณ ชุมชนวัฒนธรรมบ้านแขนน เพื่อทบทวนสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการภูเก็ต Sandbox และเตรียมการขอรับมาตรฐาน SHA Plus + ให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 13 และ 21 ตุลาคม 2564 และมีเป้าหมายว่าชุมชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตต้องได้รับมาตรฐาน SHA Plus + 100 %

#คณะเทคโนโลยีการเกษตร #PKRU #บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น

241185102 4563822457007282 6572387156843795621 n

สื่อมัลติมีเดีย