วันที่ 21 ตุลาคม 2564 #วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว #สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA PLUS+ ให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยวิทยากร คุณวัชรินทร์ แสวงการ และคุณเกียรติคุณ รอดตัว การอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์กับทางชุมชน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 และวันนี้ทุกชุมชนได้ปฏิบัติการยื่นเอกสารขอมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอการพิจารณาผลจากคณะกรรมการตรวจอีกครั้ง

247367534 4610505339005660 6852332020594258625 n

สื่อมัลติมีเดีย