วันที่ 22 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย ประธาน #สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน วิชาเอก#การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ บ้านสวนผักกูดทอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) และเจ้าของสวนผักกูดทอง เรื่องแนวทางการจัดการ Farm Visit ต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าการเกษตรสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้รับประสบการณ์ใหม่ เข้าใจและเห็นคุณค่าของเกษตรอินทรีย์

 

248593708 4619850618071132 4757442707315575861 n247466565 4619850671404460 4478623502879438157 n

สื่อมัลติมีเดีย