วันที่ 23-25 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษและอาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย ประธานสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการทำงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไทย แก่ชุมชน ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ร่วมกับคณะทำงานสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ โดยลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนด้านการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวทับปุดจังหวัดพังงา ชุมชนตำบลถ้ำ โตนดินฟาร์มสเตย์ จังหวัดพังงา ไร่ปันสุข จังหวัดกระบี่ และร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพังงา ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ธนาคารเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังา เป็นต้น

เพื่อทิศทางในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ในอนาคาคต

 

248973387 4625999690789558 1991189617170293040 n242535558 4625999660789561 7275451713416971748 n241332407 4625999464122914 655757236740799026 n

สื่อมัลติมีเดีย