วันที่ 19 ธันวาคม 2564 "สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ประชุมระดมสมองร่วมกับชุมชนบ้านสาคูเพื่อเตรียมบริการวิชาการ ณ อินทรฟาร์ม จังหวัดภูเก็ต" ซึ่งนำโดยอาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย ผศ.ดร.ปรัชญามาศ ลัญชานนท์ ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูล และอาจารย์เบญจพร แก้วอุไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม ประชุม พูดคุย ระดมความคิดเห็นด้านการทำงานร่วมกับชุมชนในการบริการวิชาการด้านเกษตร อาหารและการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสาคู เน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมโครงการบริการวิชาการในปี 2565 และโครงการ U2T ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมจำนวน 30 คน นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับอินทรฟาร์ม ได้แก่ การพายเรือคยัค กิจกรรม CSR เก็บขยะริมหาดเกาะมะพร้าว การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการทำมุกและการทำชมฟาร์มเลี้ยงปลาแบล็คแซลมอน
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร #บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น #PKRU #สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน #เทคโนโลยีพืชสวนและภูมิทัศน์ #การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว #มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
#อินทรฟาร์ม #วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนา

 002003005

สื่อมัลติมีเดีย