01

 

สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง จกทท. 2558 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับนักศึกษา จกทท. ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ประสบผลสำเร็จทั้งเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิตภายนอกรั่วมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง 4 ชั้นปี ในโครงการมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรมวิ่งประเพณี ครั้งที่ 2 (วิ่งขึ้นเขาโต๊ะแซะ) กิจกรรมฐานสานสัมพันธ์ ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่มาต้อนรับน้องๆ และอาจารย์ประจำสาขาควบคุมกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม ของสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว การรับขวัญน้อง และการแสดงจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี กิจกรรมตลอดทั้งวันจบลงด้วยบรรยากาศของความรัก และความอบอุ่นของพี่น้องชาว จกทท. อย่างแท้จริง

สื่อมัลติมีเดีย