05

 

สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จัดโครงการแข่งขันทักษะด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร โดยโครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมการสัมมนา เป็นการนำเสนอผลการศึกษาดูงานภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และนำเสนอให้กับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้รับฟังประเด็นต่างๆในการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และส่วนที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน เช่น การรอบรู้เรื่องพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ทักษะทางการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแข่งขัน เช่น การใช้ QR code การแข่งขันผ่านเว็บไซต์ Kahoot.it

สื่อมัลติมีเดีย