06

 

วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 12 มีนาคม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษาในสาขาและน้องๆผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กตะวันฉาย กิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน และวันที่ 13 มีนาคม เป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยจัด ณ ห้องเกษตร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับนักศึกษา

สื่อมัลติมีเดีย