6 14 2559

 

สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2559 เพื่อให้นักศึกษา จกทท. ได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิเช่น The bloom orchid park จังหวัดราชบุรี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มโชคชัย จิมทอมสันฟาร์ม และไร่องุ่นวิลเลจฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนรุ่นพี่ที่ออกฝึกงานในพื้นที่ต่างๆ เช่น ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก ฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว เป็นต้น ทำให้นักศึกษาได้เป็นตัวอย่าง รูปแบบการปฏิบัติงานจริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่ และวางแผนการฝึกงาน และการทำงานของตนเองต่อไปในอนาคต

สื่อมัลติมีเดีย