DSC 8509

 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว รวมกิจกรรมรับใช้สังคม "ปลูกข้าวไร่" วันที่ เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ร้านอาหารแพครูวิทย์ สาขาท่าเรือ โดยนักศึกษาได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ และยังไม่ฝึกความอดทนกับความรับผิดชอบ ทำให้สามารถเข้าถึงความเป็นเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

สื่อมัลติมีเดีย