DSC08323

 

สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมวิ่งประเพณี ครั้งที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ เขาโต๊ะแซะ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆร่วมกัน ในฐานะพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน โดยนักศึกษาร่วมกันแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ วิ่งขึ้นเขาโต๊ะแซะ กิจกรรมฐาน การฟังสรุปการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมเทียนอุดมการณ์ ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในครบอครัวจกทท. ได้อย่างแท้จริง

สื่อมัลติมีเดีย